ANBI

 

Inhoudsopgave:

  1. Algemene gegevens
  2. Bestuurssamenstelling
  3. Missie, Visie en Doel
  4. Beleidsplan
  5. Beloningsbeleid
  6. Verslag van activiteiten
  7. Financiële verantwoording

 

 

1. Algemene gegevens

Naam ANBI: BAPTISTEN GEMEENTE DE VLUCHTHEUVEL

RSIN, fiscaal (identificatie)nummer: 813313235

KvK nummer: 85805807

Website adres: www.de-vluchtheuvel.nl

Bezoekadres: Kortelaan 1, 9231 EV Surhuisterveen

Postadres: Postbus 28, 9230 AA Surhuisterveen

Telefoonnummer: 0512-202135

E-mailadres:

Baptistengemeente De Vluchtheuvel, hierna te noemen gemeente, is een zelfstandige plaatselijke kerkelijke gemeente en staat zodanig ingeschreven in het ANBI register. Dat wil zeggen dat deze gemeente is aangewezen als ANBI. Giften aan de gemeente zijn hierdoor, onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar.

 

2. Bestuurssamenstelling

De gemeente wordt bestuurd door de Oudstenraad. Deze Oudstenraad komt eens per 3 weken bijeen. Voor het dagelijks bestuur van de gemeente, leiding, visie, het beleid en doelstellingen is de oudstenraad verantwoordelijk. De oudstenraad is gezamenlijk verantwoordelijk voor het aanstellen of ontslaan van oudsten. Deze oudstenraad bestaat uit:

 

3. Missie, Visie en Doel

Onze missie luidt: ‘In Hem, door Hem, met Hem’. In deze missie wordt aangegeven, dat we onze levens leiden vanuit het volbrachte werk van Jezus Christus.

Onze visie is dat wij een gemeente willen zijn van mensen die de genade van de Here Jezus Christus hebben leren kennen en Hem willen volgen. Mensen die als toegewijde volgelingen van Jezus Christus en onder de leiding van de Heilige Geest leven naar Bijbelse normen, God verheerlijken,  voor elkaar zorgen en elkaar dienen met onze gaven en talenten en buitenstaanders te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

Leven in Gods huisgezin betekent in de praktijk dat we: elkaar liefhebben zoals Jezus ons lief heeft, elkaar vergeven zoals Jezus ons vergeeft, elkaar aanvaarden zoals Jezus ons aanvaardt, elkaar verdragen zoals Jezus ons verdraagt, voor elkaar zorgen zoals Jezus voor ons zorgt, elkaar opbouwen zoals Jezus ons opbouwt, elkaar bevestigen zoals Jezus ons bevestigt, elkaar eer bewijzen zoals Jezus ons eer bewijst.

De gemeente heeft ten doel: God te verheerlijken, hem te dienen en Jezus Christus bekend te maken. Hem de eer te geven die Hem toekomt; Zichzelf op te bouwen in het geloof, in de liefde, in de hoop en in de verwachting van de komst van haar Here en Heiland Jezus Christus, naar de gaven die God ieder mens heeft gegeven; In de wereld te getuigen van de gekruisigde en opgestane Heer, door middel van evangelisatie en zending; Zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijk getuigenis in de gemeente op te nemen; Met verwante gelovigen in Christus samen te werken tot verbreiding van het Evangelie.

 

4. Beleidsplan

Het beleid is gericht op het leven met Christus, vanuit dat wat Hij voor ons heeft gedaan. Elkaar aanmoedigen om te leven volgens de Bijbel en Christus te volgen. Dit mag zich uiten in discipelschap  (het volgen van Jezus Christus). Dit beleid wordt vorm gegeven in onderwijs en toerusting, huiskringen, activiteiten en aandacht voor huwelijk en gezin, leven volgens het Woord van God.

 

5. Beloningsbeleid

Baptistengemeente De Vluchtheuvel heeft geen personeel in loondienst. Het bestuur zoals hierboven beschreven bij bestuurssamenstelling voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit. Voor het verzorgen van een eredienst wordt aan de voorgangers, zowel intern als extern een vaste vergoeding plus € 0,30 per gereden kilometer vergoed. Deze vergoeding bedraagt per 1-1-2023 € 93 per eredienst, dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer gemiddelde CAO stijgingen van het jaar voorafgaande aan het laatste kalenderjaar, voor 2023 is dit het indexcijfer van het jaar 2022. Na indexering worden de bedragen naar boven afgerond op gehele euro's. Kilometervergoedingen worden vastgesteld op basis van de kilometers conform de routeplanner van Google (maps) afgerond op hele euro's naar boven. Naast deze vergoeding voor sprekers worden geen vergoedingen betaald aan individuele personen. De betaalde vergoedingen worden jaarlijks aan de Belastingdienst doorgegeven middels een opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden (IB47)

 

6. Verslag van activiteiten

De gemeente telt op 31 december 2022 112 leden.

Naast de zondagse diensten en de diverse hieronder genoemde activiteiten komen de gemeenteleden tweewekelijks bij elkaar in huiskringen.

Binnen de gemeente zijn, om de uitvoering van haar missie en beleid vorm te geven, een aantal bedieningsgroepen gevormd. Per bedieningsgroep worden hieronder de activiteiten weergegeven.

 

Zorg en Pastoraat

Vanuit deze bedieningsgroep wordt invulling gegeven aan Omzien naar elkaar (ONE), ouderenzorg, diaconie (hulp bij praktische noden), en (crisis) pastoraat. Geestelijke ondersteuning en opbouw.

 

Onderwijs en Samenkomsten

Deze bedieningsgroep is verantwoordelijk voor het onderwijs in de gemeente, het plannen van de samenkomsten, het organiseren van bijbelstudies en voor de huiskringen.

 

Jeugd en Kinderwerk

Vanuit deze bedieningsgroep wordt op een enthousiaste manier het onderwijs en activiteiten voor kinderen en jongeren georganiseerd. Deze groep regelt de opvang van baby’s, peuters en kleuters in de creche, voor kinderen van de basisschool in de zondagsschool en voor de jongeren. Er worden activiteiten voor kinderen en jeugd georganiseerd.

 

Zending en Evangelisatie

Deze bedieningsgroep is verantwoordelijk voor ondersteuning van zendingswerkzaamheden in deze wereld en richt zich op de verkondiging van het evangelie vanuit de gemeente in de directe omgeving van de gemeente.

 

Ondersteuning en beheer

Hieronder valt het beheer van het gebouw en diverse ondersteunde activiteiten zoals: Schoonmaak, Catering, Onderhoud, Financiën en Administratie, Muziek- en Zangteam, Collecten en deurdienst, Informatieblad en kalender, website onderhoud alsmede het ondersteunen bij activiteiten.

 

7. Financiële verantwoording

Baptistengemeente De Vluchtheuvel hanteert een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. De begroting wordt jaarlijks vastgesteld in de jaarvergadering van de bij de gemeente aangesloten leden. De boekhouding wordt door de penningmeester van de gemeente zelf gevoerd in het boekhoudpakket Twinfield. De financiële verantwoording wordt beoordeeld en goedgekeurd door een kascommissie bestaande uit twee leden van de gemeente en tijdens de jaarlijkse jaarvergadering van de bij de gemeente aangesloten leden definitief vastgesteld. De penningmeester van De Vluchtheuvel is verantwoordelijk voor deze financiële verantwoording. De penningmeester van De Vluchtheuvel is mevrouw T. de Jong.